عبدالله گنجی

مدیرعامل مؤسسه همشهری هم‌افزا نبودن مراکز متعدد فرهنگی و درگیری کشور در یک جنگ شناختی و ادراکی را از جمله دلایل ضرورت یک بازسازی انقلابی در حوزه فرهنگ دانست و گفت: بازگشت به مدار انقلابی هدف و غایت اصلی این بازسازی است و در این مسیر باید یک مرکز فرماندهی و قرارگاه شکل بگیرد تا این مراکز فرهنگی متعدد همسو و همسان جریان‌سازی کنند.