صنایع فرهنگی

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در مراسم امضا و تبادل موافقت‌نامه‌های همکاری برای توسعه بازارپردازی فرهنگی از لزوم ریل‌گذاری برای بازار‌پردازی فرهنگی سخن به میان آورد و گفت: اگر بتوانیم نظام صنایع فرهنگی داشته باشیم سرپا می‌مانیم وگرنه صرفاً یکسری دکان فرهنگی داریم.