تهاجم فرهنگی

هر اقدامی در جایگاهی(اجتماعی، فردی) بر مبنای باور‌ها و ارزش‌های نه تنها فردی بلکه بر مبنای باور‌ها و ارزش‌های حاکم بر جامعه شکل میگیرد و در همین ارزش‌ها و باورها است که میتوان شاهد جانبازی و ایثار‌هایی شکوهمند همانند شهادت بود که ارزشی ایدئولوژی و بر اساس آموزه‌ها و ارزش‌های دینی ساخته شده است، ارزش‌های عظیمی که افراد برای دستیابی به آن‌ها حاضر به فدا کردن جان خود خواهد بود.