تاریخ انتشار:
دانلود سند

مدل نظام جامع فرهنگی کشور در مهندسی فرهنگی کشور

کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پاییز سال هشتاد و شش در پژوهشی به ارائه “مدل نظام جامع فرهنگی کشور در مهندسی فرهنگی کشور” پرداخته است. این پژوهش تحت نظارت دکتر مهدی ناظمی اردکانی انجام شده است.

کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پاییز سال هشتاد و شش در پژوهشی به ارائه “مدل نظام جامع فرهنگی کشور در مهندسی فرهنگی کشور” پرداخته است. این پژوهش تحت نظارت دکتر مهدی ناظمی اردکانی انجام شده است.