تاریخ انتشار:
دانلود سند

گزارش بررسی مسائل ساختار مدیریت کلان حوزه فرهنگ

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مردادماه هزار و سیصد و هشتاد و یک، در گزارشی به بررسی مسائل ساختار مدیریت کلان حوزه فرهنگ پرداخته است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مردادماه هزار و سیصد و هشتاد و یک، در گزارشی به بررسی مسائل ساختار مدیریت کلان حوزه فرهنگ پرداخته است.