تاریخ انتشار: 1384
دانلود سند

طرح ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی

آقای دکتر سید احمد حسینی زیر نظر جناب دکتر افشار امیری در سال ۱۳۸۴ در کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرحی با عنوان «طرح ساماندهی فعالیتهای فرهنگی دستگاهها و نهادهای دولتی» ارائه کرده‌اند. این تحقیق به صورت خاص موضوع ساماندهی سازمان‌های فرهنگی کشور را مورد توجه قرار داده است.

آقای دکتر سید احمد حسینی زیر نظر جناب دکتر افشار امیری در سال ۱۳۸۴ در کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرحی با عنوان «طرح ساماندهی فعالیتهای فرهنگی دستگاهها و نهادهای دولتی» ارائه کرده‌اند. این تحقیق به صورت خاص موضوع ساماندهی سازمان‌های فرهنگی کشور را مورد توجه قرار داده است.