تاریخ انتشار:
دانلود سند

بررسی سیاست های تقنیننی جهت اداره امور فرهنگی کشور مبتنی بر وصیتنامه امام خمینی (ره)

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال هشتاد و نه در گزارشی به “اداره امور فرهنگی کشور بررسی سیاست های تقنیننی جهت اداره امور فرهنگی کشور مبتنی بر وصیتنامه امام خمینی (ره)” پرداخته است. در چکیده آن آمده است: در بررسی سیاست‌های تقنینی در اداره امور فرهنگی کشور، مسئله فرهنگ، مفهوم فرهنگ در اندیشه امام خمینی(ره) مولفه‌های […]

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال هشتاد و نه در گزارشی به “اداره امور فرهنگی کشور بررسی سیاست های تقنیننی جهت اداره امور فرهنگی کشور مبتنی بر وصیتنامه امام خمینی (ره)” پرداخته است. در چکیده آن آمده است: در بررسی سیاست‌های تقنینی در اداره امور فرهنگی کشور، مسئله فرهنگ، مفهوم فرهنگ در اندیشه امام خمینی(ره) مولفه‌های فرهنگ، ساحت‌های فرهنگی، سیاستگذاری در امور فرهنگی و پیشنهادهایی در اداره امور فرهنگی کشور بر اساس وصیتنامه سیاسی-الهی امام خمینی(ره) تبیین شده است.