اقتصاد خانواده تنها محدود به خانواده‌های مرفه و ثروتمند نیست، اینعلم برای اقشار کم‌درآمد که اتفاقا دخل و خرجشان نیز همخوانی ندارد کاربرد‌ های بیشتری خواهدداشت.
آنچه اقتصاد خانواده را منحصر به فرد می‌کند وجود ارتباطات درونی بین نقش‌های شغلی و خانوادگی است و بااین وجود نباید فعالیت‌های اقتصاد خانواده را شوخی و سرگرمی دانست بلکه باید با جدیتو برنامه‌ریزی دقیق آنها را پیگیری کرد.
این بدان معناست که تمام اعضای خانواده موظفند ازسیاست‌های اقتصادی خانواده در جهت پیشبرد اهداف آن تبعیت کنند.
مدیریت اقتصادی خانواده در شرایط عادی باید بر اساسمیزان درآمدهای هر یک از اعضای خانواده و هزینه‌ها تنظیم شود. همان طور که در خانواده،والدین باید مدیریت عاطفی، روانی و اجتماعی را اعمال کنند، در بحث هزینه‌ کردن و ایجادتعادل بین دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت است.
دکتر منیره افشین پور، فعال حوزه زن و خانواده از ظرفیت های چشمگیر توسعه مشاغل خانگی و تاثیر آن در اقتصاد خانواده سخن گفت.
وی ضمن بیاناینکه زنان در اقتصاد خانواده نقش به سزایی دارند افزود: به طور کلی زنان در اقتصادخانواده نقش های مختلفی را ایفا می‌کند و مردان نیز بر اساس عرف و اسلام، وظیفه تامینمالی خانواده را بر عهده داشته اندو همچنین در قبال تکالیف و وظایفی کهعهده دار هستند، از حقوقی متناسب نیز بهره مند هستند.
این فعال حوزه زنو خانواده در توضیح رابطه جبر و نیاز مالی و اشتغال بانوان تصریح کرد: در حال حاضربا جامعه ای روبرو هستیم که به دلایل اجتماعی، تغییر  ساختار فرهنگی و مشکلات اقتصادیزمینه اشتغال و شرایط کار برای زنان نسبت به سابق فراهم تر شده و در کنار آن نیز مشکلات اقتصادی بیش از پیش زنانخانواده را مجبور به اشتغال در بازار کار می‌کند.
وی با بیان مطالبهاصلی‌ در خصوص نقش و جایگاه زنان در اقتصاد خانواده عنوان کرد: با وجود اینکه نقشزنان در بخش اقتصاد تغییر کرده اما نه تنها متناسب با آن تغییرات، به حقوق بانوان اهمیت داده نشده بلکه این جایگاه در خانواده ها نیز تعریف نشده و باعث صدمه دیدنزنان و خانواده شده است.
افشین پور از عدمرعایت حقوق بانوان در مشاغل سخن گفت و مطرح کرد: با توجه به ساختار ویژه و عاطفه وجودی زنان در خانواده نظیر نگهداری و تعلیم و تربیت از فرزندان که برای یک زن در اولویتاصلی است، اما این موارد در شرایط شغلی آنها دیده نشده است، چرا که در بررسی هامی‌بینیم در اغلب مشاغل ساعت کاری مردان و زنان به یک شکل تعریف شده و با ساختارزندگی زنان متناسب نیست.
وی با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوصاهمیت جایگاه زن در خانواده خاطرنشان کرد: بنا بر فرمایشات ایشان که میفرمایند اگرمی‌خواهیم به مسئله جایگاه زن نگاهی سالم و منطقی داشته باشیم، در وهله اول بایداذهان جامعه را از حرفهایی که غربی‌ها در مورد اشتغال، مدیریت و برابری جنسیتی زنانمی‌زنند را به کلی تخلیه کنیم.
این فعال حوزه زنانو خانواده با بیان اینکه انجام کار های مردانه برای زنان به هیچ عنوان افتخارآمیز نبوده است اضافه کرد: درحال حاضر اشتغال و شرایط شغلی برای بانوان اهمیت بیشتری دارد چرا که مشاغل بانوان درشرایط فعلی مشابه مدل جوامع غربی تعریف شده و اغلب مشاغل با ساختار وجودی زنانتطابق ندارد.
وی در ادامه تصریح کرد: مشاغل بانوان باید به گونه ای تعریف شوند که به هیچ عنوان به نقش مادریآنها صدمه نزند و اگر چنین تغییراتی در زمینه مشاغل انجام شود، چه بسا باعثترویج فرهنگ فرزند آوری و برخی اتفاقات مثبت دیگر در خانواده ها شود.
افشین پور در زمینه توسعهمشاغل خانگی ادامه داد: یکی از راهکارهایی که می‌توان علاوه بر فعالیت اقتصادی، حضور بانوان را در خانه محیا کند، توسعه اشتغال خانگی متناسب با مهارت های بانوان است.
وی از ترویج فرهنگسازی مشاغل خانگی سخن گفت و تصریح کرد: با توجه تغییر رویکرد دولت در اقتصاد مقاومتی باید گفتکه زنان ایفا گر نقش مهمی در این حوزه هستند و حمایت و توسعه این مشاغل باید در اولویتو دستور کار دولت ها قرار بگیرد و نباید ظرفیت بانوان در اقتصاد مقاومتی نادیده گرفت.
این فعال اجتماعی حضور بانوان درپیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی را امری حیاتی خواند و گفت: حضور بانوان در این بخشبسیار کارگشا خواهد بود و این مشاغل خانگی در کشور ما نیازمند توسعه است، همانطورکه بخش مهمی از تحولات اقتصادی که در چین، ژاپن و تایوان اتفاق افتاد مدیون تغییرسبک زندگی، دوری از تجمل گرایی و توجه ویژه به مشاغل خانگی بود و بانوان نیز نقشی پایه و اساسی را در آن هاایفا کرده اند.
وی با بیان اینموضوع که مشاغل خانگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ۸۰ درصد نیاز به اشتغال برخی از کشور ها را تامین می‌کند ادامه داد:آنچه که توانست اقتصاد اینگونه کشور ها را تغییر دهد توجه به مشاغل خانگی بود،چراکه با بررسی های بیشتر در اقتصاد این کشور ها می‌بینیم که ۳۱ درصد از محصولاتی کهدر کشور چین تولید می‌شود در حوزه مشاغل خانگی می‌باشد.
منبع: شیرازه